Reglement

Inhoudsopgave

1     Definities

2     Algemene bepalingen

3     Sancties en uitsluiting

4     Voertuigen

5     Twenterun

6  Slotbepaling

 

 

1       Definities

1.1       Definitie Organisatie

Onder organisatie wordt verstaan: Leden van de projectgroep van de Twenterun, medewerkers en vrijwilligers.

1.2       Definitie Algemeen Coördinatie Team (ACT)

Onder het ACT wordt verstaan: de direct verantwoordelijke voor het totale verloop van de Twenterun en   de naleving van de reglementen tijdens het evenement. Het ACT legt verantwoording af aan de  leden van de projectgroep van de Twenterun.

1.3       Definitie Team

Onder een team wordt verstaan: een team dat conform de daarvoor geldende voorwaarden als deelnemend team is ingeschreven bij organisatie Twenterun waaraan een bevestiging vanuit de organisatie is verstrekt.

1.4       Definitie Deelnemer(s)

Onder deelnemer(s) wordt verstaan: de individuele leden van een team die als zodanig zijn geregistreerd bij de organisatie. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor natuurlijke personen die de door de organisatie vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

1.5       Definitie Route

Onder route wordt verstaan: de route zoals bepaald in de navigatiebestanden (zie de website). In afwijking hiervan kan kort voor of tijdens de Twenterun, vanwege recente of acute omstandigheden, een omleiding worden aangegeven.  In afwijking of ter aanvulling op de route kunnen medewerkers van de organisatie aanwijzingen geven.

De route, omleidingen en aanwijzingen dienen te worden gevolgd door de loper.

Bepaalde gedeelten van het parcours kunnen gesloten worden verklaard voor bepaalde categorieën ondersteuningsvoertuigen.

1.6       Definitie Registratie

Onder registratie wordt verstaan: het via het, door de organisatie aangeleverde, speciale registratieformulier aanleveren van de gewenste gegevens omtrent deelnemers en/of voertuigen.

1.7       Definitie in te zetten voertuigen

De categorieën voertuigen:

  1. Personenbusje, personenauto, motor, camper/mobilehome /Rijbewijs B
  2. Rijwiel (e-bike).

1.8       Definitie Ondersteuning

Onder ondersteuning wordt verstaan: het op enigerlei wijze dienstbaar zijn aan of assisteren van een deelnemer en/of team.

 

2       Algemene bepalingen

2.1       Aansprakelijkheid Organisatie

Deelname geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer(s) mocht(en) lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

2.2       Medische verzorging en overige ondersteuning

Teams en deelnemers zijn in eerste instantie altijd zelf verantwoordelijk voor medische verzorging. Ook bij calamiteiten zoals lichamelijk letsel, schade of pech met voertuigen geldt voor het team dan wel de individuele deelnemer een eigen verantwoordelijkheid. De organisatie kan echter tijdens de Twenterun, op verzoek van een deelnemend team, zorg dragen voor ondersteuning voor zover dit tot haar mogelijkheden behoort.

Indien naar bevinding van een deelnemend team of teamlid, directe (levensreddende) medische hulp noodzakelijk is, dan dient het team/ de deelnemer ZELF allereerst het lokale alarmnummer (112) te bellen om een regionale hulpverleningsdienst in te schakelen. De deelnemer verplicht zich de organisatie hiervan vervolgens direct in kennis te stellen via het Algemeen Coördinatie Team (ACT).

Indien men vanuit een deelnemend team ondersteuning door de organisatie wenst, dient dit telefonisch gemeld te worden bij het ACT, onder vermelding van de aard van gewenste ondersteuning en de locatie waar men zich bevindt.

Medische ondersteuning vanuit de organisatie zal zich uitsluitend beperken tot EHBO. Met het aanbod tot deze medische ondersteuning aanvaardt de organisatie echter geen verantwoordelijkheid en gelijk met het verzoek tot ondersteuning vrijwaart het team dan wel de deelnemer de organisatie dan ook bij voorbaat van aansprakelijkheid. Ook bij calamiteiten zoals schade of pech zal de organisatie op verzoek ondersteuning verlenen voor zover dit tot de mogelijkheden behoort en zal zij hierbij naar beste kunnen handelen. Ook hierbij geldt dat na een verzoek tot ondersteuning de organisatie gevrijwaard blijft van elke vorm van aansprakelijkheid.

2.3       Niet voorziene zaken

Waar het reglement niet in voorziet beslist de ACT Twenterun.

 

3       Sancties en uitsluiting

3.1       Gele kaart (waarschuwing)

Tijdens de Twenterun kan door de organisatie, bij overtreding van dit reglement, een sanctie in de zin van een “waarschuwing” worden gegeven aan het team. (Gele kaart) Het ACT meldt de gegeven waarschuwing bij de teamcaptain van het team.

Het ACT zorgt voor de administratieve verwerking van een opgelegde sanctie.

Bij een totaal van 3x een “waarschuwing” heeft dit uitsluiting van het gehele team tot gevolg. (Drie keer geel is rood. )

3.2      Rode kaart (uitsluiting)

Dit houdt in dat een team niet mag deelnemen aan de Twenterun, of tijdens de Twenterun uit de loop wordt genomen door de organisatie. Bij constatering van een overtreding welke uitsluiting tot gevolg heeft zal de sanctie zo spoedig mogelijk ten uitvoer worden gebracht. Het ACT zal deze sanctie ten uitvoer brengen door de teamcaptain van het desbetreffende team van de sanctie op de hoogte te brengen.

3.3       Geluidoverlast e.d.

Het is tijdens de Twenterun niet toegestaan geluidsignalen te produceren met enig voorwerp dan wel toestel waardoor de rust onnodig wordt verstoord of kan worden verstoord. Ook het veroorzaken van (geluid) overlast op enige andere wijze dient zoveel mogelijk vermeden te worden.
Sanctie: gele kaart

3.4       Weggooien of achterlaten van afval of ander vuil

Het is verboden afval of ander vuil (waaronder fecaliën) achter te laten op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen. Teams krijgen een vuilniszak mee van de organisatie die gebruikt kan worden.
Sanctie: gele kaart

3.5       Samenstelling team en registratie

Tijdens de Twenterun mogen slechts die deelnemers lopen, die bij de organisatie door het ingeschreven team op de voorgeschreven wijze zijn geregistreerd als deelnemer.

Voor het aantal personen ondersteuning (zoals fysiotherapeut, verzorging e.d.) geldt geen getalsmatige beperking, het team is  vrij dit naar eigen inzicht in te delen. Voor alle deelnemers geldt echter dat zij bij de organisatie moeten worden geregistreerd. Deze opgave moet minimaal 14 dagen voor aanvang van de Twenterun volledig bij de Twenterun Organisatie binnen zijn. Als uiterste datum is bepaald: vrijdag 11 mei 2018. De registratie van deelnemers is een verantwoordelijkheid van de teamcaptain. Registratie vindt plaats door het Excel bestand, dat de organisatie naar de teamcaptain stuurt, volledig ingevuld terug te sturen.
Sanctie bij niet (juist/volledig) registreren van alle deelnemers en overige gevraagde gegevens: Gele kaart.

 

4       Voertuigen

4.1       Inzet voertuigen

Het aantal voertuigen dat een team mag inzetten is gelimiteerd. Merk, type en kenteken van de in te zetten voertuigen dienen vooraf te worden geregistreerd. Deze opgave moet bij de deelnemersregistratie voor de start van de Twenterun volledig  bij de organisatie binnen zijn.
Sanctie bij niet (juist/volledig) registreren van voertuigen: gele kaart.

4.2       Vervangende deelnemer of voertuig

Tot een uur voor de start is het toegestaan een deelnemer of motorvoertuig te vervangen. De teamcaptain dient er voor te zorgen dat wijzigingen direct bekend worden gemaakt aan de ACT.
Sanctie bij niet melden van wijzigingen: rode kaart

4.3       Bepaling in te zetten ondersteuningsvoertuigen

Er mogen voor ondersteuning  maximaal 1  motorvoertuig per subteam worden ingezet.
Sanctie: gele kaart

4.4       Herkenningstekens op ondersteuningsvoertuigen

Op de aan de Twenterun deelnemende ondersteuningsmotorvoertuigen dienen de door de organisatie verstrekte met deelnemersnummer aan zowel de voorzijde van het voertuig, duidelijk zichtbaar worden.

Sanctie: rode kaart

4.5       Route ondersteuning motorvoertuigen

Voor voertuigen uit categorie A zijn bepaalde delen van  de route dan wel bepaalde gebieden, niet toegankelijk verklaard. De teamcaptain ontvangt de bypass route voor deze voertuigen.

Sanctie: gele kaart

4.6       Plaats ondersteunende motorvoertuigen

Ondersteunende motorvoertuigen mogen nimmer direct vóór, achter dan wel naast de loper en/of fietser rijden. Zij moeten de normale gang van het verkeer volgen en zijn uitsluitend bedoeld voor het vervoeren van personen en materialen. Begeleiden van de loper is dus niet toegestaan. Een uitzondering hierop is de slecht weer bepaling zoals genoemd in 4.10. Motorvoertuigen op de route mogen geen hinder voor andere teams of overig verkeer veroorzaken. Indien de gelegenheid er is, laten zij toe dat andere voertuigen, lopers en overig verkeer kunnen passeren.

Sanctie: gele kaart

4.7       Parkeren ondersteunende motorvoertuigen

De ondersteunende motorvoertuigen mogen slechts BUITEN de rijbaan van de weg en alleen op de daarvoor bestemde weggedeelten (parkeervakken, etc) stoppen en/of parkeren. Het parkeren of stoppen in bermen en grasstroken is niet toegestaan. Bovendien mogen zij bij het parkeren en stoppen geen gevaar of hinder voor het overige verkeer veroorzaken en moeten de geldende verkeersregels in acht worden genomen.

Sanctie: gele kaart

4.8       Stoppen op Autowegen / Autosnelwegen

Het is (vanzelfsprekend) verboden te stoppen op auto(snel)wegen en op voorrangswegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de daarvoor bestemde parkeerhavens. Vluchtstroken, pechhavens, bushaltes e.d. zijn nadrukkelijk geen parkeerplaatsen!

Sanctie: gele kaart

4.9       Verlichting ondersteunende motorvoertuigen

Bij stilstand in avond- en nachtelijke uren alleen stadslicht voeren, GEEN dim- of groot licht i.v.m. verblinding andere verkeersdeelnemers. Bij stilstand op hellingen en bij onoverzichtelijke bochten, de voertuigen zo plaatsen, dat er geen hinder ontstaat voor deelnemers en/of overig verkeer. Het gebruik van zwaai- flits- of knipper lichten, in welke vorm en kleur dan ook is verboden.

Sanctie: gele kaart

4.10     Bepalingen m.b.t. directe begeleiding motorvoertuig (slecht weer bepaling)

Bij atmosferische omstandigheden van bijzondere aard (mist met een zicht van minder dan 200 meter, zware regenval enz.) mag 1 ondersteunend motorvoertuig de loper begeleiden / beveiligen (directe begeleiding). In dit geval rijdt het ondersteunende motorvoertuig direct ACHTER de loper. Bij deze directe begeleiding mag geen verblindende verlichting (groot licht) gevoerd worden. Indien 2 lopers binnen een afstand van minder dan 200 meter van elkaar lopen, mag het direct begeleidende motorvoertuig daar niet tussen rijden.

4.11     Bepalingen m.b.t. herkenbare voorrangsvoertuigen

Een voorrangsvoertuig is volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) een motorvoertuig in gebruik bij hulpdiensten (waaronder politie, brandweer en ambulance). Indien een team tijdens de Twenterun gebruik maakt van (een) dergelijk(e) voertuig(en), dienen de herkenbare uiterlijke tekens zoveel mogelijk te worden afgeplakt dan wel te worden verwijderd. Dit om verwarring over de status van een voertuig te voorkomen.
Sanctie:  Uitsluiting ondersteunend voertuig

 

5       Twenterun

5.1       Opening Twenterun Start 

De openingstijden van het startterrein zijn gekoppeld aan de starttijd van een team. De teams en hun voertuigen mogen het park op vanaf het door de organisatie bepaalde tijdstip. Dit tijdstip is vermeld op de startlijst welke 1 week voor de start op de website van de Twenterun gepubliceerd wordt.

5.2       Procedure present melden teams op de startlocatie 

De teamcaptain van het team meldt zich gedurende de openstelling van de inschrijftafel, doch uiterlijk 1 uur voor het, voor dat team bepaalde, starttijdstip present bij de Inschrijfbalie van de Twenterun. Hier neemt de organisatie de gehele teamsamenstelling nogmaals door met de teamcaptain en kunnen wijzigingen worden doorgegeven.

5.3       Procedure starten

Deelnemende teams starten op een door de Twenterun organisatie bepaald tijdstip (Startlijst zie website). Ieder team moet zich 30 minuten voor het toegewezen starttijdstip present melden bij de starter van de Twenterun. (startveld). Door een team dient te worden gestart met 1 loper. Op delen van het parcours, waar ondersteuningsvoertuigen niet mogen ondersteunen, mag deze loper door maximaal 2 begeleiders/lopers op de fiets (Categorie B) begeleid worden.
Sanctie bij niet (tijdig) melden: rode kaart

5.4       Zich houden aan de verkeersregels

De deelnemers aan de Twenterun dienen zich aan de algemene en lokale (verkeers)regels te houden, tenzij door de organisatie middels herkenbare aanduidingen anders is bepaald (verkeersregelaars of andere aanwijzingen vanuit de organisatie).

Sanctie: gele kaart

5.5       Wijze van deelnemen door de loper

Van een team moet tenminste 1 loper, bij voortduring, lopend over het parcours deelnemen aan de Twenterun. De loper dient te allen tijde te worden begeleid door tenminste 2 fietsers.
Sanctie bij niet naleven: rode kaart          

5.6       Dragen deelnemersnummer

Een subteam moet, te allen tijde, zijn door de organisatie verstrekte teamnummer duidelijk zichtbaar dragen.

5.7       Wijze van wisselen lopers

Er mag zo vaak als wenselijk door de geregistreerde lopers worden gewisseld met de loopbeurt. Een loper die de loopbeurt van de op dat moment in de Twenterun zijnde loper overneemt moet deze aantikken.

5.8       Zichtbaarheid van deelnemers

Iedere deelnemer, dus ook begeleiding, die zich op de openbare weg, en op -of direct aan- de route begeeft moet goed zichtbaar zijn voor het overige verkeer door middel van het dragen van een fluorescerend jasje/hesje, voorzien van reflectiemateriaal aan zowel voor- als achterzijde! Dit fluorescerende hesje dient de buitenste laag kleding te zijn.  Tussen 21.00 uur en 07.00 uur EN buiten deze tijdstippen bij atmosferische storingen van bijzondere aard (bijvoorbeeld regen, mist, enz. met een zicht van minder dan 200 meter),geldt zowel voor de loper als de fietsers:

Het dragen van goed zichtbare verlichting, zowel aan de voor- als aan de achterzijde. Tevens dient het hesje voorzien te zijn van reflecterend materiaal aan zowel de voor- als de achterzijde.

Op fietsen die zich op het parcours bevinden dient goede verlichting aangebracht te zijn: rood licht aan de achterzijde en wit licht aan de voorzijde.

5.9       Van het parcours afgeraken

Indien men van het parcours is afgeraakt, moet men via dezelfde weg, lopend naar het parcours terugkeren. Indien het team in hun routeplan afwijkingen opneemt, zoals een omloop naar een gewenste pauze plek, dan dient dit vooraf bij de inschrijftafel op het registratieformulier vermeld te worden, zodat het ACT op de hoogte is.
Sanctie: gele kaart.

5.10     Plaats deelnemers (lopers en/of fietsers) op de weg

Een loper loopt bij voorkeur over een fietspad, gelegen aan de rechterzijde van de weg.

Bij afwezigheid van een fietspad wordt gelopen aan de uiterste rechterzijde van de rijbaan tenzij er aan de linkerzijde van de weg een fietspad is gelegen, waarop de lopers veilig en zonder hinder kunnen lopen, dan wordt aangeraden dit fietspad te volgen.

Het volgen van een trottoir dan wel voetpad is, gelet op de meerijdende fietser dan wel het overige voetgangersverkeer, niet aan te raden. Echter, indien er een voetpad is gelegen, waarop de lopers veilig en zonder hinder kunnen lopen, wordt aangeraden dit voetpad te volgen. De fietsers volgen in dat geval de voor hen geldende rechter rijbaanzijde.

De begeleidende fietsers bevinden zich direct voor en achter de loper. De begeleiding dient zodanig te worden uitgevoerd dat er geen gevaar of hinder veroorzaakt wordt voor het overige verkeer. Een fietser rijdt bij afwezigheid van een fietspad aan de uiterste rechterzijde van de rijbaan. De begeleiding dient zodanig te worden uitgevoerd dat er geen gevaar of hinder veroorzaakt wordt voor het overige verkeer of andere deelnemers.

Sanctie: gele kaart

5.11    STOP & GO bij Checkpoints

Bij iedere Checkpoint mag een team de route pas voortzetten, zodra de organisatie ter plekke hiervoor het signaal geeft.
Sanctie bij passeren zonder toestemming van de organisatie: rode kaart

5.12     Opgave, verlaten parcours of bijzonderheden

Teams zijn verplicht in geval van opgave, het verlaten van het parcours, dan wel bijzonderheden met grote vertragende gevolgen, dit zo spoedig mogelijk via het ACT aan de organisatie te melden.

5.13     Zich houden aan de verkeersregels

De deelnemers aan de Twenterun dienen zich aan de algemene en lokale verkeersregels te houden, tenzij door de organisatie middels herkenbare aanduidingen anders is bepaald (verkeersregelaars of andere aanwijzingen vanuit de organisatie).
Sanctie: gele kaart

 

6  Slotbepaling

Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de organisatie voor, tijdens en na de Twenterun.